top of page
חיפוש לפי תגיות

התמודדות עם פגיעה מינית בקרב אנשים עם מוגבלות


חוברת זו היא תוצר של פרויקט המשותף לארגון בזכות ולאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. מטרת הפרויקט הינה הכשרת צוותים רפואיים בבתי חולים פסיכיאטריים וצוותי טיפול ושיקום, במסגרות שיקומיות, בתחום הטיפול בפגיעה מינית בנשים ובגברים המתמודדים עם מוגבלות נפשית. אנשים עם מוגבלויות מצויים בסיכון גבוה להפגע מהתעללות מינית ועל-פי מחקרים, 90% מהם יהיו חשופים לפגיעה מינית במהלך חייהם. נתון זה מחייב התייחסות והתגייסות של ארגונים ושל גופים מוסדיים להעלאת מודעות, לזיהוי ולסיוע לנפגעים.

תמונה מתוך דוח התמודדות עם פגיעה מינית

bottom of page