top of page

אשפוז פסיכיאטרי: הבטחת זכויות אדם באשפוז פסיכיאטרי

פוסטים מומלצים

פסיקה תקדימית

פסיקה תקדימים של השופט קאפח בנוגע לאשפוז כפוי של מתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית

דוח "שוברים קשירה"

ימים נוראים - שוברים קשירה

רקע

רקע

מידי פעם עולות לכותרות פרשיות של התעללות או אלימות כלפי מטופלים, ממטופלים אחרים או אנשי צוות, אך גם ללא כותרות, אנשים מתארים פגיעות והשפלות רבות. כשמטופלים מתארים איך האשפוז סייע להם לחזור לעצמם או לחוות רגיעה, הם פעמים רבות מציינים שהדבר הושג למרות התנאים הלא פשוטים באשפוז.


כמו כן, חלק מהפרקטיקות המקובלות, שלא נהוג היה לראות בהם מקרים קיצוניים של חציית קו אדום, הן פוגעניות מבחינת המטופלים ובמשקפיים של זכויות אדם: קשירות, בידוד, מניעת טלפונים ניידים, כפייה קלה יחסית של תרופות ושל טיפול. 

מידי שנה מאושפזים כ- 18,000 אנשים עם מוגבלות נפשית בבתי חולים פסיכיאטריים בישראל. מדובר בקבוצה קטנה יחסית מתוך סך האנשים הזקוקים לטיפול פסיכיאטרי, שכן רובם מקבלים טיפול בקהילה. מתוך כלל המטופלים בבתי חולים פסיכיאטריים, יותר משליש מאושפזים בכפייה. במדינות רבות, ביניהן בישראל, שיעורם היחסי מתוך סך המטופלים עולה בשנים האחרונות. בישראל קיימים 9 בתי חולים פסיכיאטריים נפרדים, ומחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים כלליים, בתוכן מחלקות סגורות.


אנשים עם מוגבלות נפש בישראל ובעולם מתארים בדרך כלל את האשפוז הפסיכיאטרי כחוויה לא פשוטה, ואף קשה. צפיפות, רעש, חוסר מעש, משטר של כללים, ניתוק מבני משפחה וקהילה והעדר פרטיות; ובמחלקות הסגורות מלווים לכך שלילת חירות כפייה של טיפולים ותרופות ואיומים של כפייה.

הישגים ויעדים

הישגים בולטים

  1. חשיפת תופעה רחבה של קשירות מטופלים, קמפיין "שוברים קשירה."

  2. ייזום והשתתפות בצוות היגוי שהוביל לשינוי בעמדת משרד הבריאות ולקביעה כי אין מקום להגבלות מטופלים (קשירה או בידוד באשפוז פסיכיאטרי) ולכללי ופרוצדורות שנועדו לתמוך ביעד של הפחתה הדרגתית.

  3. לחץ ציבורי ומשפטי על הוצאת חוזר מנכ"ל ובו פרוצדורות וכללים שמטרתם מניעת קשירות ובידוד.

  4. חשיפת הפרות זכויות אדם בתחום, הגשת תלונות וחשיפה תקשורתית.

  5. דחיפה להקמת ועדת בדיקה של משרד הבריאות בנושא של קשירות. 

  6. ייצוג בתיקים אסטרטגיים, בהם תקדים שלפיו אין מקום לאשפוז בכפייה של אנשים עם הפרעות אישיות, וכן הנגשת דיונים משפטיים בנושא אשפוז כפוי.

יעדים מרכזיים:

  1. ייזום תיקון החוק בנושא קשירה ובידוד, כולל יצירת מנגנון ערר על החלטות הגבלה ממושכות.

  2. גיבוש עמדה משפטית, רפואית ומוסרית רב-תחומית התומכת בביטול הסדרי האשפוז הכפוי בפסיכיאטריה.

  3. קידום הטמעת יעד צמצום ההגבלות

  4. העלאת מודעות בקרב קהילת המתמודדים עם מוגבלות נפש לזכויותיהם וכן הסברה בקרב אנשי צוות.

לקריאה נוספת

לקריאה נוספת:

סרטונים

סרטונים

ציר זמן
bottom of page