top of page

תחומי פעילות

בזכות פועלת בחמישה נושאי ליבה:

אשפוז פסיכיאטרי

קידום זכויות של אנשים במסגרת אשפוז פסיכיאטרי בדגש על הליכי אשפוז בכפייה, קשירות ובידודים.

שילוב בחינוך

קידום הזכות של כל ילד עם מוגבלות לשילוב במערכת החינוך תוך קבלת סל סיוע אישי.

חיים בקהילה

קידום הזכות לדיור בקהילה תוך קבלת סל סיוע אישי של כל אדם עם מוגבלות וכן קידום אל מיסוד.

נגישות לצדק

קידום הנגישות של הליכים במשטרה ובבית משפט עבור אנשים עם מוגבלות.

כשרות משפטית

קידום הזכות של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות על חייהם באמצעות פיתוח חלופות לאפוטרופסות וקידום קבלת החלטות נתמכת.

לצד נושאי הליבה בזכות עוסקת במגוון נושאים נוספים: הטמעת הרפורמה בבריאות הנפש, הזכות לפרטיות, אפליה, מיצוי זכויות מול ועדות מקצועיות (סל שיקום, ועדות אבחון), תעסוקה ונגישות.

בזכות משתמשת בארגז כלים מגוון לקידום יעדיה. ארגז זה כולל:

  • פיתוח מודלים חדשניים כגון מנגישי צדק ותומכים בקבלת החלטות.

  • ייצוג ויעוץ משפטי לאנשים שנפגעו או הופלו על רקע מוגבלותם

  • ריכוז קואליציות של ארגונים ופעילים לקידום זכויות

  • פרסום דוחות מידע ומדיניות

  • מוקד פניות ציבור הנותן מענה לכ-1,400 פניות בשנה.

  • פעילות לשינוי מדיניות וחקיקה בכנסת ומול משרדי ממשלה.

  • ניהול הליכים משפטיים אסטרטגיים כגון עתירות לבג"צ.

  • קמפיינים תקשורתיים

  • סדנאות מידע לאנשים עם מוגבלות ולמשפחות

  • הכשרות לאנשי מקצוע

bottom of page