top of page

מי אנחנו?

רקע

בזכות הוא הארגון המוביל והותיק ביותר בישראל לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. המחויבות העמוקה שלנו לצדק חברתי מובילה לאמונה כי לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות עומדת הזכות לשוויון ולשילוב מלאים. הייחודיות של בזכות באה לידי ביטוי בכמה היבטים.​

עקרונות פעילות

שינוי מדיניות

בזכות היא ארגון לשינוי מדיניות. לכן אנחנו בוחרים להתמקד בסוגיות שטרם הוסדרו ושדורשות פריצת דרך.

זכויות אדם

תפיסת העולם שביסוד פעולתנו היא תפיסה של זכויות אדם. הוקמנו על ידי האגודה לזכויות האזרח בשנת 1992 ומאז אנחנו מקדמים שיח של זכויות אדם בעולם המוגבלויות זאת אל מול תפיסות ששמות דגש על טיפול רפואי וסוציאלי.

כלל המוגבלויות

אנו מקדמים את הזכות של כלל המוגבלויות בכל רמות התפקוד. משמעות הדבר היא שפעילותנו אינה נחלקת לפי סוגי המוגבלויות אלא לפי הזכויות.

בי-פוקליות

בזכות פועלת הן ברמת המאקרו והן ברמת המיקרו. באמצעות מוקד פניות ציבור, הרצאות ופעילות שטח אנחנו מחוברים לקשיים ולמציאות בשטח. באמצעות חקיקה, עתירות לבית משפט, דיונים עם משרדי ממשלה ותקשורת אנחנו משפיעים על המדיניות. הקשר בין המיקרו למאקרו עובר כחוט השני בכל פעילותנו.

עצמאות

מבין כ-100 עמותות שתקציבן מעל מליון ₪ שעוסקות באנשים עם מוגבלות, בזכות היא היחידה שתקציבה מבוסס על תרומות בלבד. לא על תמיכה ממשלתית ולא על גביית תשלום על השירות. זאת מתוך תפיסה שכדי לקדם זכויות אל מול רשויות ממשלתיות חשוב שנהיה עם שיקול דעת עצמאי לגמרי.

חזון בזכות: קידום זכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות בכל תחומי החיים תוך הבטחת שוויון, כבוד ושילוב מלא של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית

חמשת ערכי היסוד

פעילותה של בזכות לקידום שוויון של אנשים עם מוגבלויות מתבססת על חמשת ערכי יסוד. ערכים אלה משקפים את ההיסטוריה הקשה של הפרת זכויות של אנשים עם מוגבלות ואת העוגנים לתיקון:

אוטונומיה ובחירה

פעם אחר פעם נשללת הזכות של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות על חייהם ככל האדם. האוטונומיה והבחירה הן אבני יסוד בהבטחת שוויון והן מוטלות פעם אחר פעם בספק בדרכים שונות -ועדות מקצועיות למתן שירותים, מינויי אפוטרופסות, צווי אשפוז בכפייה ועוד.

נגישות

שוויון של אנשים עם מוגבלות מחייב הנגשה של מקומות ציבוריית ושירותים ציבוריים. לא ניתן לדבר על שוויון מבלי להתייחס לחובות המוטלות עלינו כחברה לספק הנגשה. נגישות הינו מינוח רחב שכולל הן חובות נגישות והן סל רחב של התאמות ותמיכות שיאפשר הכללה ושוויון.

חיים בקהילה

על רקע שנים של הדרה, הסללה למוסדות ולמסגרות סגרטיביות אשר עדיין שולטות במרבית השירותים שניתנים לאנשים עם מוגבלות ניצב הערך של קידום חיים בקהילה של כל אדם עם מוגבלות.

חירות

שלילת חירות נתפסת לא פעם כלגיטימית בנוגע לאנשים עם מוגבלות. השמה במוסדות סגורים, קשירות ובידודים, החלטה על שיבוץ במפעל מוגן, החלטה על שלילת החירות הכלכלית של האדם ועוד. הבטחת הזכות לחירות היא בסיס לקידום שוויון של אנשים עם מוגבלות.

אי אפליה

אנשים עם מוגבלות מופלים בזירות רבות – תעסוקה, השכלה, קבלת שירותים ציבוריים, קבלה ליישובים ועוד. קידום שוויון מחייב מאבק באפליה על גלגוליה השונים.

bottom of page