top of page
חיפוש לפי תגיות

טראומה בטיפול | פגיעה מינית ואשפוז פסיכיאטרי


בדוח זה תוכלו לקרוא על רצף המענים הייעודיים הקיימים כיום להתמודדות עם נושא הפגיעה המינית במשרד הבריאות ומשרד הרווחה, הכוללים: מענים דחופים, מענים טיפוליים בקהילה, מענים אשפוזיים ומענים שיקומיים.

  • דיון במדיניות ובפרקטיקות באשפוז פסיכיאטרי לזיהוי מוקדם של הסטוריה של פגיעה מינית בעת הקבלה לאשפוז פסיכיאטרי, והמנעות מפרקטיקות כוחניות הנהוגות באשפוז פסיכיאטרי.

  • דיון במדיניות מערכתית של בחירת מקום האשפוז, הזכות לבטחון אישי בעת אשפוז, והפרדה מגדרית באשפוז להגברת בטיחותן של נשים מאושפזות.

  • דיון במדיניות דיווח וחקר תלונות של פגיעה מינית במהלך אשפוז פסיכיאטרי - מחסור בתיעוד ודיווח של פגיעה בעת אשפוז, חסמים לדיווח עצמי ופיתוח מנגנון עצמאי לדיווח, קבלת תלונות והגנה על זכויות א/נשים מאושפזים

תמונה מתוך דוח בנושא פגיעה מינית ואשפוז פסיכיאטרי

bottom of page