top of page
חיפוש לפי תגיות

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (תיקון 23 משנת 2001)


בעקבות פניות שהגיעו לבזכות על הקשיים עמם מתמודדים דיירים המבקשים להנגיש שטחים משותפים בבנייני מגורים (פתח לבניין, חדר מדרגות) בשל התנגדות שכנים תוקן חוק המקרקעין. התיקון מאפשר לאנשים עם מוגבלות לבצע התאמות נגישות, בתנאים מסוימים, גם ללא הסכמת הדיירים האחרים.

bottom of page