top of page
חיפוש לפי תגיות

5624/96 פלונים ואח נ' שר החינוך ואח'


עניינה של עתירה זו בילדים עם פיגור שכלי, אשר בית ספרם סגור מזה חודשיים וחצי, ולכן 55 ילדים השוהים בפנימייה במקום, אינם לומדים. באת כוח העותרים פנתה למשיבים כדי שיפעלו לפתיחת בית הספר, אך עד ליום הגשת העתיה, לא נעשה מצדם כל צעד ממשי בעניין. ניתן צו על תנאי.

bottom of page