top of page
חיפוש לפי תגיות

3023/92 שאול גור זיו ואח' נ' משרד החינוך ואח'


עניינה של עתירה זו בטענתו של העותר בהיותו חרש, כי זכותו על פי דין ללמוד ככל ילד במסגרת חינוכית המתאימה לו, וכי על המשיבים למלא אחר החלטת ועדת ההשמה שנתקבלה בעניינו, ולשלבו בכיתה רגילה בהיקף של 15 שעות נוספות עם ליווי תרגום לשפת הסימנים. ניתן צו על תנאי. בהסכם בין הצדדים, נתקבלה העתירה לגופה.

bottom of page