• bizchut

מוקד פניות הציבור של בזכות


מוקד פניות הציבור של ‘בזכות’ נותן מענה לפניות שעניינן זכויות אנשים עם מוגבלות והפרת זכויות על רקע המוגבלות.

ניתן לפנות למוקד בטלפון שמספרו 02-6521308 או בדוא”ל ל-mail@bizchut.org.il, להשאיר הודעה עם שם ומספר טלפון זמין למענה ואנו נחזור אליכם בהקדם.

הנושאים שבטיפולנו

המוקד של בזכות נותן מענה ב-9 נושאים:

  1. חינוך לילדים עם צרכים עם מיוחדים - הסעות בחינוך, סייעות, שיבוצים, שילוב, נגישות בית הספר, תמיכה פרה-רפואית לילד, ועדות השמה ושילוב, טיולים.

  2. דיור בקהילה - השמה חוץ ביתית, שירותי דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות, קושי מול הוועדות השונות (ועדת שיקום, ועדת אבחון) התנגדות שכנים, התעללות במסגרות דיור, דיור ציבורי.

  3. אפוטרופסות וחלופות – תאגידי אפוטרופסות, הליכי מינוי וביטול אפוטרופסות, תמיכה בקבלת החלטות וחלופות לאפוטרופסות, סכסוך מול האפוטרופוס, קבלת מידע מהאפוטרופוס, פיקוח על האפוטרופוס.

  4. הפליה של אנשים עם מוגבלות - הפליה של אדם על רקע המוגבלות שלו בתחומי חיים שונים כגון בקבלה לעבודה, בכניסה למקום ציבורי ובקבלת שירות ציבורי.

  5. זכויות בבתי חולים פסיכיאטריים - קשירות וחדרי בידוד, זכויות בבתי החולים, ועדה פסיכיאטרית.

  6. הרפורמה בבריאות הנפש - קשיים אל מול קופת החולים בקבלת טיפול בתחום בריאות הנפש, מחסור בשירותי בריאות הנפש נגישים, סירוב של הקופה לממן טיפולים בתחום בריאות הנפש.

  7. קשיים מול ועדות משרדיות למתן שירותים - מיצוי זכויות מול משרד הרווחה ומשרד הבריאות. אנשים עם מוגבלויות נשענים על ועדות מקצועיות של משרד הרווחה או הבריאות כדי לממש את זכאותם לשירותים (בעיקר בדיור ותעסוקה). כך למשל ועדת אבחון בהקשר של אנשים עם מוגבלות שכלית או ועדת סל שיקום בהקשר של אנשים עם מוגבלות נפשית. אנו עוזרים לאנשים שנתקלו בקשיים מול הועדות (החלטות שמנוגדות לרצון האדם, המתנה ממושכת לכינוסה של ועדה, ערר על החלטה שהתקבלה).

  8. הנגשה של הליכים במשטרה ובבית משפט לאנשים עם מוגבלות (נגישות לצדק) - סיוע לאנשים עם מוגבלות בהליכי חקירה במסגרת הליך פלילי ובהליכים משפטיים בכל הנוגע לנגישות של ההליך ולהתאמתו למוגבלות שלהם. הסיוע יכול לכלול הבטחת הזכות לחוקר מיוחד, סיוע בעריכת התאמות בדיון המשפטי, מתן חוות דעת לבית המשפט שיאפשר דיון נגיש.

  9. נגישות - מידע על חובת הנגישות של מקומות ציבוריים ושירותים ציבוריים וכן אכיפת חוסר נגישות. בנושא זה אנחנו נותנים מידע ומיצוי זכויות אך כמעט ולא נותנים ייצוג משפטי.

בזכות אינה נותנת מענה בנושאים הנוגעים לביטוח לאומי, הוצאה לפועל, והטבות להם זכאים אנשים עם מוגבלות (הנחות ופטור מתשלומים שונים). אנחנו לא נותנים סיוע במציאת מקום עבודה לאנשים עם מוגבלות. כמו כן אנחנו לא נותנים מענה לפניות שהמוגבלות אינה עניינן המרכזית.

גופים אחרים שנותנים מענה לנושאים שאינם בטיפולנו: ביטוח לאומי - ישנם 3 גופים אשר נותנים סיוע בחינם:

זכאויות והנחות ברשות המקומית – אנשים עם מוגבלות זכאים לכל מיני סוגי הנחות ופטורים אל מול גופים שונים. אנו ממליצים לפנות לאתר כל זכות כדי להכיר את הזכאויות השונות.

מציאת מקום עבודה לאנשים עם מוגבלות – איננו עוסקים כלל בהשמה. אנחנו ממליצים להיעזר באתר של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד הכלכלה כדי לקרוא על מיזמים בנושא זה, הן של הממשלה והן של חברה אזרחית.


Recent Posts

See All

מנגישות צדק: תפקיד ועקרונות בסיסיים

תפקיד מנגישת צדק האפשרות של אדם עם מוגבלות לקחת חלק בהליכים משפטיים באופן שיוויוני והוגן הכרחית למימוש זכויותיו הבסיסיות כאדם. מנגישות הצדק מהוות נדבך חיוני בהשגת מטרה זו. מנגישת צדק תסייע לאדם עם מוג

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן