• bizchut

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 1962 (תיקון מס' 18 משנת 2016)


זוהי הצעת חוק ממשלתית שנועדה להגביר את הזכות של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות על חייהם. בעקבות פעילות החברה האזרחית בהובלת בזכות, הרפורמה התרחבה וכללה לראשונה הכרה בתמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות לצד הישגים שונים – מתן עדיפות לרצון האדם על פני טובתו, ביטול המונח חסוי, ביטול האפשרות למנות אפוטרופוס על כלל ענייניו של אדם.

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

#כשרותמשפטית

Recent Posts

See All

תקנות הנגישות

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך הוקמה תת-ועדה בראשות חה"כ אי

פרק הנגישות (פרק ה1) בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998 (תיקון מס' 2 משנת 2005)

פרק הנגישות קובע את החובה להנגיש כל מבנה ציבורי וכל שירות ציבורי במדינת ישראל עד שנת 2021. עוד קובע התיקון איסור על הפליה של אנשים עם מוגבלויות בכניסה למקום ציבורי ובקבלת שירות ציבורי. החוק החדש מורה