• bizchut

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 1962 (תיקון מס' 18 משנת 2016)


זוהי הצעת חוק ממשלתית שנועדה להגביר את הזכות של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות על חייהם. בעקבות פעילות החברה האזרחית בהובלת בזכות, הרפורמה התרחבה וכללה לראשונה הכרה בתמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות לצד הישגים שונים – מתן עדיפות לרצון האדם על פני טובתו, ביטול המונח חסוי, ביטול האפשרות למנות אפוטרופוס על כלל ענייניו של אדם.

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

#כשרותמשפטית