• bizchut

דוח "תעשו מקום"

Updated: Aug 23

מטרת דוח "תעשו מקום" היא להשמיע את קולם של אנשים עם מוגבלות עצמם וכן קולם של בני משפחתם בכל הנוגע לחיים בקהילה. הדוח מתמקד בשני נושאים:

  • רצון לחיים בקהילה - מהו הרצון של האנשים עצמם בכל הנוגע לחיים בקהילה אל מול חיים במסגרות סגרגטיביות.

  • אופי סל סיוע אישי – מהו תוכן סל הסיוע שיאפשר חיים עצמאיים בקהילה.

הדוח שלהלן מביא את תשובותיהם של 235 אנשים שהשיבו לשאלון 'בזכות' בנושא סל סיוע אישי. בכך, דוח זה מבקש לבחון את הפער בין עמדת האנשים עצמם למצב הקיים ואת מידת ההלימה בין הצעת החוק שאנו מקדמים לבין הרצונות שעולים מהשטח.

דוח תעשו מקום

#דיורבקהילה

Recent Posts

See All