• bizchut

אמנת האו"ם

Updated: Aug 23

אמנם האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות משנת 2006 אותה אישררה מדינת ישראל ב-2012, מסמלת שינוי מהותי ביחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלות. עקרונותיה של האמנה: ההכללה וההשתלבות בחברה, מתן שירותים התואמים את צרכיו של האדם בהתאם לתפקודו, וקבלת החלטות על ידי האדם עם המוגבלות עצמו הינם עקרונות יסוד המבטאים את התפיסה הרואה באדם עם המוגבלות שווה ערך לאדם ללא מוגבלות. האמנה שמה דגש על מעורבותה של החברה האזרחית בכל תהליכי יישום האמנה ובתהליכי הפיקוח על יישומה, כחלק בלתי נפרד מעקרונותיה. שיתוף אנשים עם מוגבלות ושיתוף ארגונים מייצגים הוא קריטי בכל תהליך, יוזמה או דבר חקיקה הנוגעים לאנשים עם מוגבלות באופן ישיר או עקיף.


בזכות היתה פעילה בדיונים באו"ם לגיבוש האמנה ותרמה תרומה ייחודית לעיגון הזכות להליך הוגן ולהכרה בזכות לחיים עצמאיים בקהילה. בכך בזכות היתה הארגון הראשון בישראל שקיבל הכרה של האו"ם בדבר היותו ארגון מומחה בתחום. בהמשך בזכות היתה פעילה בקידום אשרור האמנה בישראל.


בשנים האחרונות בזכות מובילה ביחד עם בית איזי שפירא את פורום ארגוני החברה האזרחית לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. הפורום שוקד על הנחלת תכני האמנה בציבור, בקרב אנשי המקצוע, מקבלי ההחלטות וארגונים וכן פועל בקרב מקבלי החלטות כדי להבטיח כי עקרונות האמנה ייושמו וימומשו בישראל. פורום האמנה אף מוביל את מלאכת ניסוח דוח צללים של חברה אזרחית המנטר את מידת יישום האמנה בישראל.

דוח צללים #1 של פורום הארגונים לקידום האמנה

גרסה נגישה לדוח צללים #1 של פורום ארגונים לקידום האמנה

לקריאה נוספת:

אמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בעברית ובאנגלית

אמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בגרסת פישוט לשוני דוח המדינה שהוגש לועדת האו"ם

הערות של פורום ארגוני האמנה על הדוח שהמדינה הגישה לועדת האו"ם

בתקשורת: פרסום נתונים בולטים מהדוח בעיתון מעריב (26.12.18)

#כשרותמשפטית #נגישות #דיורבקהילה #תעסוקה #אלמיסוד #חינוך #אשפוזפסיכיאטרי #שונות

Recent Posts

See All

מנגישות צדק: תפקיד ועקרונות בסיסיים

תפקיד מנגישת צדק האפשרות של אדם עם מוגבלות לקחת חלק בהליכים משפטיים באופן שיוויוני והוגן הכרחית למימוש זכויותיו הבסיסיות כאדם. מנגישות הצדק מהוות נדבך חיוני בהשגת מטרה זו. מנגישת צדק תסייע לאדם עם מוג

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן