• bizchut

בג"ץ 8717/15 בזכות ת נ' משרד הבריאות


בג"ץ מטעם אנשים עם מוגבלות פיזית המתגוררים במסגרות דיור של הרווחה אשר אינם מקבלים אביזרי עזר ושיקום (כסאות גלגלים, הליכונים וכו') ונדרשים לממן זאת מכספם. לאחר שבא-כוח המדינה הצהיר כי מדינת ישראל תישא במימון הציוד מושא העתירה בעתיד, העתירה נמחקה.

עתירה למתן צו על תנאי

פסק הדין פרוטוקול הדיון

#שונות