• bizchut

בג"ץ 8717/15 בזכות ת נ' משרד הבריאות


בג"ץ מטעם אנשים עם מוגבלות פיזית המתגוררים במסגרות דיור של הרווחה אשר אינם מקבלים אביזרי עזר ושיקום (כסאות גלגלים, הליכונים וכו') ונדרשים לממן זאת מכספם. לאחר שבא-כוח המדינה הצהיר כי מדינת ישראל תישא במימון הציוד מושא העתירה בעתיד, העתירה נמחקה.

עתירה למתן צו על תנאי

פסק הדין פרוטוקול הדיון

#שונות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן