• bizchut

בג"ץ 191/15 פלוני נ' משרד החינוך


עניינה של עתירה זו בזכותם של ילדים עם צרכים מיוחדים להסעה, אשר זכותם זו מוכרת בחוק, אך הוחרגה בחוזר מנכ"ל.

#חינוך