• bizchut

סעש (ת"א) 46240/06/13 הישאם חושאן נ' מדגם ייעוץ ומחקר


תביעה שהוגשה על ידי הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית על הפליית אדם עיוור בקבלה לעבודה בשל סירוב לבצע התאמות. נפסק כי התובע זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק, לפי חוק השוויון.

כתב הגנה

כתב התביעה

פסק הדין

#תעסוקה

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן