• bizchut

סעש (ת"א) 46240/06/13 הישאם חושאן נ' מדגם ייעוץ ומחקר


תביעה שהוגשה על ידי הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית על הפליית אדם עיוור בקבלה לעבודה בשל סירוב לבצע התאמות. נפסק כי התובע זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק, לפי חוק השוויון.

כתב הגנה

כתב התביעה

פסק הדין

#תעסוקה