• bizchut

חוק חינוך מיוחד, 1988 (תיקון מס' 7 משנת 2002)


בעקבות מאבק של קואליצית ארגונים בהובלת בזכות וית"ד, חוקק פרק השילוב (פרק ד1) בחוק חינוך מיוחד אשר עיגן לראשונה את הזכות של ילדים עם צרכים מיוחדים ללמוד בבתי ספר רגילים ולקבל שירותים מיוחדים אשר כוללים סיוע אישי, שירותים פרה-רפואייםועזרים מסייעים. פרק השילוב קובע מנגנון של ועדת שילוב ומורה על בניית תכנית חינוכית יחידנית.

הצעת חוק חינוך מיוחד

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 7)

#חינוך