top of page
חיפוש לפי תגיות

דוח בנושא פגיעה בזכות לפרטיות והפליה בעקבות חשיפת מידע רפואי


מידע רפואי נחשב למידע אינטימי ורגיש במיוחד, אשר חשיפתו כרוכה לעיתים קרובות במבוכה ובתחושה קשה של חדירה לפרטיות. תחושות אלו מתעצמות כאשר מדובר במידע הנוגע למצבים רפואיים אשר נלווית להם סטיגמה חברתית קשה, כמו HIV , מחלות מין או אבחנות פסיכיאטריות. החקיקה הקיימת מכירה אמנם בזכותם של אנשים לפרטיות בכל הנוגע למידע רפואי אישי, אולם למרות זאת, במציאות הקיימת, נאלצים אנשים, כעניין שבשגרה, לוותר על הסודיות הרפואית שלהם, ולהסכים לחשיפת המידע הרפואי אודותיהם, גם כאשר מידע זה אינו רלוונטי ובהיקף גדול בהרבה מהנדרש. כך, 93% מהמשתתפים בסקר מקוון שנערך על ידי ארגון בזכות, השיבו בחיוב לשאלה 'האם נתקלת בעבר בבקשה לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית ו/או לחשוף באופן אחר מידע רפואי הנוגע לך (למשל לחתום על הצהרת בריאות)?'.


הדרישה לחשיפת מידע רפואי עולה במסגרת תהליכי קבלה לעבודה, קבלה ללימודים והשכלה גבוהה, בקשות לקבלת שירותים שונים ועוד. ברבים מהמקרים האלו, מהווה חשיפת המידע תנאי קבלה למקום עבודה או לימודים, תנאי לקבלת רישיון לעיסוק במקצוע מסוים או לקבלת שירות כלשהו. התנאי הופך לדרישה לחשיפת המידע הרפואי. בשעה שברור כי ישנם מצבים שבהם חשיפתו של מידע רפואי הנה חיונית, במציאות הקיימת הדרישה לחשיפת המידע הנה רחבה בהרבה ואנשים רבים נדרשים לחשוף מידע אישי גם כשהדבר אינו הכרחי או במידה העולה על הנדרש.

הדוח שלפניכם ממפה את המצבים בהם אנשים נדרשים למסור מידע רפואי אישי, סוקר את ה"חורים" הקיימים בחקיקה הקיימת ומציע פתרונות לבעיות אלה.

Comments


bottom of page