top of page
חיפוש לפי תגיות

דוח הפורום האזרחי לקידום האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות

בשנת 2012 אישררה מדינת ישראל את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובזאת התחייבה להבטיח את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל בתחומי החיים השונים. ביום שישי, 18/9/20, התקיים דיון ראשון בוועדת האו"ם על מידת עמידתה של ישראל במחויבותה על פי האמנה, בהתבסס על דוח שהגישה מדינת ישראל לאו"ם. לקראת דיון חשוב זה הגיש פורום החברה האזרחית לקידום האמנה בישראל, המונה 30 ארגונים, דוח המבוסס על ניסיונם של אנשים עם מוגבלות ובני משפחתם ועל הידע שהצטבר בארגונים העוסקים בתחום ומצביע על הקשיים המרכזיים ביישום האמנה בישראל. הדוח כולל תיאור מפורט של מצב זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בישראל בתחומים כמו דיור, עבודה, בריאות, נגישות, אוטונומיה אישית ועוד. למשל:

  • למרות שמדינת ישראל התחייבה להבטיח את זכותו של כל אדם עם מוגבלות לחיות בקהילה תוך קבלת הסיוע הדרוש לו, אלפי אנשים עם מוגבלות עדיין חיים במוסדות בלי יכולת לבחור אפילו דברים בסיסיים: עם מי הם גרים בחדר, מתי ילכו לישון או מה יאכלו בכל ארוחה. יתרה מזאת, לאחרונה מתרבות התלונות על התעללות והזנחה בחלק מהמוסדות.

  • למרות שמדינת ישראל התחייבה לממש את זכותו של כל ילד עם מוגבלות לחינוך שוויוני ומכיל, מערכת החינוך הכללית אינה מתאימה לתלמידים רבים עם מוגבלות. לדוגמה, חלק גדול מבתי הספר אינם נגישים אפילו ברמת נגישות בסיסית לילדים המתניידים בכיסאות גלגלים. היעדר ההתאמות שולח ילדים לחינוך המיוחד למרות שאין להם צורך בכך.

  • למרות שמדינת ישראל התחייבה לקדם את שילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, רק 1.9% מהעובדים במשרדי הממשלה הם אנשים עם מוגבלות וזאת בשעה שהמדינה התחייבה ש־5% מהעובדים יהיו אנשים עם מוגבלות. אלפי אנשים עם מוגבלות מועסקים במפעלים מוגנים, ללא זכויות סוציאליות ובשכר הנמוך ב־60% בממוצע משכר המינימום.

לצערנו, למרות שחלפו כבר 8 שנים מאז אושררה האמנה דומה כי מדינת ישראל, על הרשויות השונות שבה, טרם הטמיעה את עקרונות האמנה ואינה רואה בה 'מצפן' אשר אמור לכוון את יחסה של המדינה, את חוקיה ואת מדיניותה כלפי אנשים עם מוגבלות. עוד הוכחה לכך ניתן למצוא בדוח שהמדינה הגישה לאו"ם לגבי יישום האמנה: הדוח מתעלם לחלוטין מהפערים הקיימים בין הוראות האמנה שאליהן התחייבה מדינת ישראל לבין המציאות היומיומית שחווים אנשים עם מוגבלות בישראל.

בישראל לא קיימת תוכנית לאומית, מתוקצבת וברורה ליישום האמנה ולהכללתם של אנשים עם מוגבלות בחברה, הכוללת את כל משרדי הממשלה ואשר אנשים עם מוגבלות ובני בריתם מהחברה האזרחית יהיו שותפים לבנייתה.


פורום החברה האזרחית לקידום ויישום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלותבישראל נוסד על ידי ארגון בזכות - המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, ובית איזי שפירא, שניהם ארגונים במעמד "יועץ" באו"ם, בעקבות אשרורה של אמנה זו על ידי ממשלת ישראל בשנת 2012. הפורום פועל כגוף עצמאי, בלתי תלוי, שאינו ממומן מכספי המדינה, ושותפים בו כ-30 ארגונים וגופים מובילים של אנשים עם מוגבלות וארגוני סנגור הפועלים לקידום זכויותיהם, המייצגים נשים, גברים, זקנים, ילדות וילדים עם מוגבלות ובני משפחותיהם מכל חלקי החברה הישראלית.


Comments


bottom of page