top of page
חיפוש לפי תגיות

אמנת האו"ם

אמנם האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות משנת 2006 אותה אישררה מדינת ישראל ב-2012, מסמלת שינוי מהותי ביחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלות. עקרונותיה של האמנה: ההכללה וההשתלבות בחברה, מתן שירותים התואמים את צרכיו של האדם בהתאם לתפקודו, וקבלת החלטות על ידי האדם עם המוגבלות עצמו הינם עקרונות יסוד המבטאים את התפיסה הרואה באדם עם המוגבלות שווה ערך לאדם ללא מוגבלות. האמנה שמה דגש על מעורבותה של החברה האזרחית בכל תהליכי יישום האמנה ובתהליכי הפיקוח על יישומה, כחלק בלתי נפרד מעקרונותיה. שיתוף אנשים עם מוגבלות ושיתוף ארגונים מייצגים הוא קריטי בכל תהליך, יוזמה או דבר חקיקה הנוגעים לאנשים עם מוגבלות באופן ישיר או עקיף.

בזכות היתה פעילה בדיונים באו"ם לגיבוש האמנה ותרמה תרומה ייחודית לעיגון הזכות להליך הוגן ולהכרה בזכות לחיים עצמאיים בקהילה. בכך בזכות היתה הארגון הראשון בישראל שקיבל הכרה של האו"ם בדבר היותו ארגון מומחה בתחום. בהמשך בזכות היתה פעילה בקידום אשרור האמנה בישראל.

בשנים האחרונות בזכות מובילה ביחד עם בית איזי שפירא את פורום ארגוני החברה האזרחית לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות. הפורום שוקד על הנחלת תכני האמנה בציבור, בקרב אנשי המקצוע, מקבלי ההחלטות וארגונים וכן פועל בקרב מקבלי החלטות כדי להבטיח כי עקרונות האמנה ייושמו וימומשו בישראל. פורום האמנה אף מוביל את מלאכת ניסוח דוח צללים של חברה אזרחית המנטר את מידת יישום האמנה בישראל.

לקריאה נוספת:

אמנת האו"ם

bottom of page