top of page
חיפוש לפי תגיות

מודל תמיכה בקבלת החלטות


בזכות שמחה להציג את החוברת הראשונה בעברית המוקדשת כולה לנושא של קבלת החלטות נתמכת. בלב החוברת מוצג מודל שפותח על ידי בזכות בליווי ועדה מייעצת שמציג את הקוים המנחים לשירות תמיכה בקבלת החלטות. המודל מבוסס על פיילוט ‘סעיף 12’ של בזכות שהוא הפיילוט הראשון בישראל בנושא תמיכה בקבלת החלטות. עוד כוללת החוברת שבעה נספחים היכולים לתת מבוא למתעניינים בתחום לנושא של תמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות מזויות שונות. הנספחים כוללים הסבר על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המתוקן משנת 2016, התייחסות לאוכלוסיות שונות כגון תיאור הנעשה בבתי הדין השרעיים ובחינת התאמת המודל לאזרחים ותיקים. עוד כולל המודל את המאמר שפורסם במהלך 2015 על קידום חלופות לאפוטרופסות בישראל ובעולם וכן שלושה נספחים המוקדשים כולם לפירוט התוצרים של הפיילוט – תיאור מסקנות הפיילוט, תקציר מחקר ההערכה ופירוט הסיליבוס להכשרת התומכים.

לקחו חלק בכתיבת הנספחים לחוברת – פרופ’ ישראל (איסי) דורון, פרופ’ ארלין קנטר, טל כהנא, ד”ר שירה ילון-חימוביץ’, ד”ר בני הוזמי, מאיה גולדמן, ד”ר טל פלג-שולמן.

תודה מיוחדת לשוש קמינסקי על הליווי והייעוץ בכתיבת הדוח.

אתם מוזמנים לעשות שימוש במודל זה ולהפיצו הלאה. ניתן לפנות לבזכות כדי להזמין עותקים מודפסים – mail@bizchut.org.il.

הפרויקט כולו והפקת החוברת בפרט התאפשרו בזכות מענק האיחוד האירופאי.

bottom of page