top of page
חיפוש לפי תגיות

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), 2005


הצעת חוק ממשלתית שהיא פרי עבודה משותפת בין משרד המשפטים לבזכות. החוק מבוסס על נסיון שהצטבר במחלקה הקהילתית של בזכות בעקבות חסמים בהגשת כתבי אישום וניהול תיקים בבית משפט כאשר אחד מבעלי הדין היה אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית. החוק מסדיר את ההנגשה של הליכים פליליים החל מהחקירה המשטרתית וכלה בהליכים בבית המשפט. החוק הישראלי היה ראשון מסוגו בעולם ובהשראתו נוסח סעיף 13 לאמנת האו"ם שמכיר בזכות לנגישות לצדק.

bottom of page