top of page
חיפוש לפי תגיות

חוק טיפול בחולי נפש, 1991 (תיקון 5 משנת 2004)


הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב קידמו את תיקון לחוק טיפול בחולי נפש המעגן את הזכות לייצוג משפטי בועדות פסיכיאטריות המחליטות על אשפוז בכפייה. בזכות היתה פעילה בדיונים בכנסת על ניסוח החוק וקידומו.

הצעת חוק טיפול בחולי נפש

חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5)

#בריאותהנפש

bottom of page