top of page
חיפוש לפי תגיות

עת"מ (חי') 34429-12-09‏ ‏ ח. ג. (קטינה) נ' משרד החינוך והתרבות/המשרד הראשי


העותרת נולדה עם מוגבלויות המונעות ממנה להשתתף במסגרת חינוכית מחוץ לביתה. בהגיעה לגיל 3 הכירה ועדת השמה לפי חוק חינוך מיוחד בזכאותה לחינוך מיוחד, אך לאור ההכרח להשאירה בביתה זכתה מהמשיבות לסל שירותים מצומצם בלבד. לטענת העותרת שילוב חוק חינוך מיוחד וחוק חינוך חינם לילדים חולים מזכה אותה בכל השירותים המגיעים לילד בעל צרכים מיוחדים. נפסק כי העותרת זכאית לקבל בביתה את מלוא סל השירותים לו היא זכאית לקבל על פי חוק חינוך מיוחד. ראוי לפרש את המונח "תוכנית החינוך" בסעיף 2 לחוק חינוך לילדים חולים כנועד להשוות את זכויותיו של "הילד החולה" כהגדרתו בחוק זה, לזכויות "הילד בעל הצרכים המיוחדים" על פי החוק לחינוך מיוחד, ובהתאם, נועד להעניק לילד החולה את סל שירותי החינוך שנקבע בחוק החינוך המיוחד.

bottom of page