top of page
חיפוש לפי תגיות

4953/02 פלונים - ב"כ עו"ד טלי גל, עו"ד שרון אברהם-ויס נגד ממשלת ישראל


עתירה לבטלות סעיף 7(4) לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו- 2003), התשס"ב – 2002, אשר מתקן את חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי") באופן המתנה את גובה קצבאות הילדים המשולמות עבור ילדים מתחת לגיל 18 על ידי הביטוח הלאומי, בשירות בטחוני ובכך מפלה ילדים שהוריהם או אחיהם לא שירתו שירות בטחוני.

bottom of page