top of page
חיפוש לפי תגיות

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 40 משנת 2000)


בעקבות עתירה לבג"ץ כנגד אי הנגשת קלפיות לאנשים עם מוגבלות קודם שינוי של החוק שמאפשר לאנשים עם מוגבלות להצביע במעטפה כפולה בכל קלפי נגישה וללא קשר לאיזורי הרישום. הסעיף נוסח כהוראה זמנית עד להנגשת כלל הקלפיות בארץ.

הצעת חוק הבחירות לכנסת

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 40)

#נגישות

bottom of page