top of page
חיפוש לפי תגיות

חוק הסעד (טיפול במפגרים), 1969 (תיקון 4)


בעקבות התיקון לחוק הסעד ישנה הנחיה ברורה לוועדות האבחון במשרד הרווחה לבחון מהי מסגרת המגורים המתאימה ביותר לאדם בעל מוגבלות שכלית, תוך העדפה ברורה להפנותו למגורים בקהילה, על פני מגורים במוסד.

bottom of page