top of page
חיפוש לפי תגיות

7012/98 סימה עדוי נגד פקיד הבחירות, שר הפנים וממשלת ישראל - בקשת הצטרפות לעתירה


עניינה של עתירה זו היא בבקשה להנפיק לקלפיות שנקבעו בחוק קלפיות-נכים מעטפות כפולות שתאפשרנה לנכים שבאזורם אין קלפיות להצביע. העתירה נדחתה מכיוון שהוגשה באיחור.

bottom of page