top of page
חיפוש לפי תגיות

חוק התכנון והבנייה, (1965) (תיקון מס' 42 משנת 1995)


סעיף 63א לחוק התכנון והבניה מכיר בדירות מוגנות של אנשים עם מוגבלויות כדירות מגורים רגילות וקובע כי לא נדרש היתר מיוחד לאישור דירת מגורים של עד שישה אנשים עם מוגבלות. מטרת הסעיף להקל על פתיחת דירות לאנשים עם מוגבלויות בבנייני מגורים.

bottom of page