• bizchut

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

Updated: Aug 23


עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן, אלו"ט, אקדם, אקים ישראל, ביחד, בית איזי שפירא וחברים בנגב.

העתירה הוגשה על רקע הפרות חמורות של הוראות חוק חינוך מיוחד על ידי משרד החינוך המונעות מתלמידים עם מוגבלות לקבל זכאות לשירותי חינוך מיוחדים וכפועל יוצא לפגיעה משמעותית בזכויותיהם.

חוק חינוך מיוחד תוקן ביולי 2018 אשר במרכזו הקמת מנגנון הקובע זכאות לשירותי חינוך בו יש רוב לנציגי משרד החינוך לצורך קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים והיקפם.

בעוד שמשרד החינוך הצהיר כי התיקון נועד לקדם את שילובם של תלמידים במערכת החינוך, ההנחיות בפועל לוועדות מעלות כי מטרת התיקון מבחינת משרדי הממשלה הוא קיצוץ עמוק בשירותים אותם מקבלים תלמידים עם מוגבלות. בין היתר:

  • על פי הנחיה שהוציא המשרד סמכות קבלת ההחלטה נשללה מהוועדות כמעט לחלוטין בניגוד להוראות החוק המפורשות וזו הועברה לתוצאה מספרית המתקבל במחשב לאחר מילוי שאלון על ידי הגננת או מורה – כאשר השאלון לא נמסר להורים ואף לא לחברי הוועדה.

  • תוצאות השאלון משפיעות לא רק על היקף סל השירותים אלא גם אם התלמיד ילמד בבית ספר "רגיל" כמעט ללא תמיכות.

  • מעדויות של חברי הועדות עולה שנציגי משרד החינוך בוועדות קיבלו הנחיות בעל פה לפעול על פי מכסות במתן זכאויות, לקבוע רמות תפקוד גבוהות יותר בניגוד לעמדות מקצועיות כדי לצמצם שירותים ולהפחית ככל הניתן מסל השירותים הניתן לתלמיד תוך פגיעה קשה בתלמידים ויכולתם להשתלב במערכת החינוך.

לעתירה צורפו ראיות רבות להוכחת הפגיעה אבל נראה כי דברי יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך במכתב ליו"ר המרכז לשלטון מקומי מעידים על כך יותר מכל: "חשוב לציין כי רק בעת האחרונה קיבלנו עדויות רבות על אופן התנהלות הוועדות ובהן ובצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי המשרד "שולח" את אנשיו על מנת שלא לאשר ולהקשות את האישורים".

עו"ד אהרונוף ורייכמן מסרו: "כבר במהלך התיקון לחוק החינוך המיוחד חששנו והתרענו כי הוא יוביל לפגיעה בזכויות תלמידים החפצים ללמוד בחינוך הרגיל ולהיות חלק ממנו כמו כל תלמיד אחר בשל צמצום משאבים ופערים משמעותיים בין המוצע להם לבין מה שמקבלים תלמידים הלומדים במסגרות חינוך נפרדות של חינוך מיוחד. לצערנו, החשש התממש אף מעבר לציפיות. במהלך הכנת העתירה התחוור לנו יותר ויותר כי המציאות קשה אף יותר. עדויות אחר עדויות העלו כי משרד החינוך נחוש לצמצם את מספר הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים ומונע זכאות בניגוד לחוות דעת מקצועיות – זהו מצב שלא ניתן להסכים לו".

עתירה על הרפורמה בחינוך מיוחד

#חינוך

Recent Posts

See All

מנגישות צדק: תפקיד ועקרונות בסיסיים

תפקיד מנגישת צדק האפשרות של אדם עם מוגבלות לקחת חלק בהליכים משפטיים באופן שיוויוני והוגן הכרחית למימוש זכויותיו הבסיסיות כאדם. מנגישות הצדק מהוות נדבך חיוני בהשגת מטרה זו. מנגישת צדק תסייע לאדם עם מוג