• bizchut

מה הבעיה שלך?

Updated: Aug 23


אז מה הבעיה שלך?

על השאלה הזו אנחנו רוצים לענות.

חייהם של אנשים עם מוגבלות רצופים בחסמים בירוקרטיים, פיזיים וחברתיים. חסמים אלה שוללים את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לשוויון, לכבוד, לחירות, ופוגעים באיכות החיים שלהם.

בימים אלה ארגון בזכות יוצא בסקר גדול, אשר בפעם הראשונה בישראל ימפה את החסמים המרכזיים הניצבים בפני אנשים עם מוגבלות. תוצאות הסקר יועברו למקבלי החלטות בכנסת ובממשלה, במטרה לכוון את המדיניות לתחומים שמטרידים אנשים עם מוגבלות. תוצאות הסקר יעזרו גם לנו, בארגון בזכות, להתמקד בתחומים שחשובים לכם.

זו הזדמנות להודות מקרב לב לכל מי שמלווה אותנו בדרך חשובה זו בהתנדבות מלאה: חברת מקינזי ישראל, ד"ר גלי סמבירא וחברת הסקרים "מודוס".

למה כדאי לי למלא את השאלון?

  • זוהי הזדמנות להשפיע!

ככל שיותר אנשים יענו, נוכל להעביר לכנסת ולממשלה תמונה מקיפה יותר של הקשיים הניצבים בפני אנשים עם מוגבלות, ונדרוש מהן לתת מענה מדויק יותר לצרכיכם ולרצונותיכם.

  • זוהי הזדמנות לקחת חלק!

תשובותיכם לשאלון יעזרו לנו ב"בזכות" לבחור את הנושאים בהם נעסוק בשנים הקרובות. דעתכם חשובה לנו!

למי מיועד השאלון?

חשוב לנו לשמוע רק את קולם של אנשים עם מוגבלות. רק אנשים עם מוגבלות – לא הורים, לא אנשי מקצוע – מתבקשים למלא את השאלון.

אם אינכם אנשים עם מוגבלות, אך אתם מכירים אנשים עם מוגבלות – נשמח שתעבירו אליהם את השאלון.

בנוסף, השאלון מיועד רק לאנשים שהגיל שלהם הוא 18 ומעלה.

לוקח כ-10 דקות למלא את השאלון.

השאלון אנונימי: אינכם חייבים למסור לנו את פרטיכם. אך אם תרצו שנהיה אתכם בקשר (למשל, כדי שנשלח לכם חומרים על הארגון) – אתם מוזמנים להשאיר פרטים.

איך בנינו את השאלון?

לפני שבנינו את השאלון, קיימנו 30 ראיונות עומק ו-10 קבוצות מיקוד של אנשים עם מוגבלות, ו-15 ראיונות עם ראשי ארגונים של אנשים עם מוגבלות. מתוך שיחות אלו, הרכבנו את רשימת הנושאים שמטרידים אנשים עם מוגבלות.

אנו מבקשים מכם, אנשים עם מוגבלות, לבחור מתוך כל הנושאים שברשימה - שני נושאים, שלדעתכם הכי פוגעים בזכויותיכם ובאיכות חייכם. אחרי שבחרתם את שני הנושאים, תתבקשו לענות על מספר קטן של שאלות מפורטות יותר בכל אחד מהנושאים שבחרתם. בסוף השאלון, תוכלו להחליט אם אתם רוצים לענות על נושאים נוספים.

איך עונים על השאלון?

יש כמה גרסאות לשאלון. אתם מוזמנים לבחור את הגרסה שמתאימה לכם:

אם קשה לכם לענות על השאלון, מכל סיבה – אתם מוזמנים להתקשר אלינו. נשמח לעזור

בטלפון 02-6521308 או במייל tami@bizchut.org.il


Recent Posts

See All

מנגישות צדק: תפקיד ועקרונות בסיסיים

תפקיד מנגישת צדק האפשרות של אדם עם מוגבלות לקחת חלק בהליכים משפטיים באופן שיוויוני והוגן הכרחית למימוש זכויותיו הבסיסיות כאדם. מנגישות הצדק מהוות נדבך חיוני בהשגת מטרה זו. מנגישת צדק תסייע לאדם עם מוג

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן