• bizchut

הפלית אדם עם מוגבלות פיזית במקום עבודה עיריית ערד


תביעה בבי"ד לעבודה בבאר שבע - הפליית אדם עם מוגבלות פיסית בעבודה בעיריית ערד

#תעסוקה