• bizchut

מחקר בנושא קורסי תמיכה בקבלת החלטות

Updated: Aug 23

במהלך 2016-2017 בזכות ערכה פיילוט של שלושה קורסי תמיכה בקבלת החלטות. את הקורסים ליווה מחקר ההערכה של חוקרים מטעם האוניברסיטה העברית. בדצמבר 2017 התפרסמו ממצאי מחקר ההערכה שמהווים תשתית להמשך פיתוח הכשרות על ידי ארגונים נוספים ועל ידי המדינה.


דוח מחקר בנושא קורסי תמיכה בקבלת החלטות בעברית

דוח מחקר בנושא קורסי תמיכה בקבלת החלטות באנגלית

#כשרותמשפטית

Recent Posts

See All