• bizchut

סינגור עצמי


בישראל חיים כ-40,000 אנשים עם מוגבלות שכלית. למרות שמדובר בקבוצה משמעותית וחשובה אין להם כיום ארגון סנגור עצמי ומקומם נפקד ממרבית דיוני המדיניות שנוגעים לעניינם. זוהי קבוצת המיעוט היחידה בישראל בכלל ובעולם המוגבלויות בפרט שאין לה ארגון סנגור עצמי. בזכות פעיל מתחילת שנות ה-2000 בקידום סנגור עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית. פעלנו באמצעות קורסי סנגור עצמי בבתי ספר לחינוך מיוחד, בפיתוח מערכי שיעור, בשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית בפעילות הציבורית של בזכות. בשנת 2009 בסיוע ובמימון ארגון MIUSA התארחנו, אדם עם מוגבלות שכלית ועובדת ארגון בזכות בארגון full accese במדינת אורגון בארה"ב, שם נחשפנו לארגוני סנגור שהוקמו על ידי אנשים עם מוגבלות שכלית, ולפעילי זכויות אדם בולטים ומרשימים עם מוגבלות שכלית. בעקבות הביקור פעלנו לקדם הקמה של ארגון סנגור עצמי. כיום בזכות והחברה למתנ"סים חברו יחדיו כדי ללוות קבוצת מנהיגות של אנשים עם מוגבלות שכלית בהקמת הארגון. במסגרת פעילות זו במהלך 2017 נערך סמינר הקמה ובמהלך 2018 נערך אירוע ראשוני של גיוס פעילים שבו נכחו 100 אנשים עם מוגבלות שכלית מכל הארץ. במהלך המפגש הפעילים בחרו את שם ההתארגנות 'מיוחדים ומאוחדים'.

סרטונים מתוך האירוע: