• bizchut

ת"א 45868-06-16 רבינוביץ נ' בית חולים ממשלתי שער מנשה ואח', "בזכות" הצטרפה כי


עניינה של תובענה זו לשחרר את המבקש, גבר בן 32 המאושפז במחלקה לבטחון מירבי בבית החולים שער מנשה, מהשמתו הממושכת בחדר בידוד. המבקש הושם מזה חודשיים ברצף בחדר בידוד, וזאת מיד לאחר שנקשר בארבע גפיים במיטת קשירה במחחלקה, במשך לכל הפחות חודש שלם. כל אלה על פי החלטת צוות בית החולים, מכוח סעיף 34 לחוק טיפול בחולי נפש, התנש"א – 1991. בית המשפט קבע כי לשחרר המבקש לאלתר מחדר הבידוד. אין בכך כדי למנוע מהמשיבים, אם ימצאו לנכון לעשות זאת על פי הפרקטיקה הרפואית הראויה, לשלוח את המבקש לבידוד לפי הוראה בכתב לזמן מוגבל, על פי אינדיקציות מתאימות לכך שהמבקש מסוכן לזולתו, כפי שנטען, ושאין דרך אחרת להפיג את הסכנה מלבד בידודו של המבקש.

בקשת ההצטרפות כידיד בית המשפט החלטת בית המשפט

#אשפוזפסיכיאטרי