• bizchut

דוח שוברים קשירה


בעקבות מאות דיווחים שהגיעו אל ארגון בזכות, ומחקר שערכנו, חושף בזכות את הנתון שאף אחד במערכת לא רצה לראות: על פי נתונים שנמסרו ממשרד הבריאות עצמו, אנו מעריכים שאחד מארבעה מטופלים נקשר במהלך האשפוז הפסיכיאטרי. כ-4,000 איש בכל שנה. זהו נתון קשה ומטריד מאוד, וככל הנראה גבוה מאוד יחסית לנעשה במדינות מערביות אחרות. בדוח בזכות נפרשת תמונה קשה: אנשים מגיעים לקבל טיפול, למצוא נחמה ואמפתיה ומוצאים עצמם נקשרים למשל שעות, חלקם אף ימים, רבים כמה פעמים במהלך אשפוז אחד. בישראל התרחשו בעבר מקרי מוות כתוצאה מהאקט הכוחני והמסוכן הזה. אנשים מדווחים על פציעות ועל נזקים נפשיים, כגון טראומה. קשירה היא אקט מבזה, המהווה פגיעה חמורה בכבוד האדם. 70% ממשתתפי משאל שערך בזכות, מספרים שהרגישו השפלה. יותר ממחצית סיפרו שלא נתנו להם להתפנות לשירותים. כ-25% נאלצו להטיל את צרכיהם על עצמם. רוב האנשים נקשרים ללא הצדקה ובניגוד למה שמורה החוק. רובם נקשרים כי הם ‘מציקים ומטרידים’, חלקם נקשרים כעונש. רוב האנשים לא עשו משהו מסוכן, שהצדיק אקט כל כך חמור כקשירה. במחלקות האשפוז אין די כוח אדם, סבלנות או מודעות כדי להכיל מצבים מאתגרים והקשירה היא כלי זמין שנתפס לגיטימי. אח או אחות מוסמכים להשתמש בו, כמעט על דעת עצמם. קולות רבים בעולם, ביניהם מועצת האו”ם וארגון הבריאות העולמי, קוראים לבטל את הקשירות, כי הן בלתי הומאניות ואנכרוניסטית. בהרבה , כולל במרכז לבריאות הנפש בבאשר שבע, מראים שאפשר לצמצם מימדי הקשירה. בארה”ב הצליחו להוריד את שיעור הקשירה ב -99%! ארגון בזכות קורא למשרד הבריאות לא לטמון עוד את הראש בחול וליזום תוכנית לאומית כוללת, בשיתוף מתמודדים עם מוגבלות נפשית, כדי לשים קץ לתופעה ולעקור אותה מהשורש.

דוח שוברים שתיקה

#אשפוזפסיכיאטרי

Recent Posts

See All