• bizchut

עת"מ 5331-04-15 מיכאל גולדמן נ' משרד הבינוי והשיכון, "בזכות" הצטרפה כידיד בית המש


"בזכות" הצטרפה כידיד בית המשפט לעתירה בנושא הזכות של אדם עם מוגבלות לדיור ציבורי.

#דיורבקהילה