• bizchut

סיכום שנת 2014


לאחרונה התבשרנו על החלטת העמותה למשפט ציבורי להעניק לארגון בזכות את פרס גורני לארגון זכויות אדם לשנת 2014. הפרס ניתן לנו לאור פעילות רבת שנים, בתחומי המשפט ובזירה הציבורית, בדגש על פעילותינו בשנה האחרונה. מתן הפרס מהווה הכרה שלא תמיד ברורה מאליה, בזכויות האדם של אנשים עם מוגבלות, במעמדם החברתי והמשפטי כאזרחים שווי זכויות, בתפיסות של שוויון, הכללה, אוטונומיה ועצמאות ובחשיבות הזכויות החברתיות לחינוך, לדיור, לבריאות ולתעסוקה. אנחנו גאים ומתכבדים להיות חתני הפרס לשנה זו. כפי שתראו בדו"ח זה לשנת 2014, פעלנו השנה ביתר שאת להגיע דווקא לקבוצות בקרב קהילת המוגבלות, שקולן מושתק וכמעט שאינו מיוצג בשיח הציבורי, המשפטי והחברתי בישראל: אנשים עם תחלואה כפולה, אנשים תחת אפוטרופסות, דיירי מוסדות, ילדים, אנשים צעירים עם צרכים סיעודיים המתגוררים בבתי חולים גריאטריים, נפגעות תקיפה מינית, תושבי מזרח ירושלים. זהו שיח מורכב שאין לגביו דעת קהל אוהדת ממבט ראשון, לא הכרה מערכתית בזכויותיהם ולעיתים אף לא אמונה בעצם יכולתם לחיים כאחד האדם. למרות זאת אנו רואים כי בכל זאת קיים שינוי מתמשך וחיובי בדעת הקהל, בעמדות מקבלי ההחלטות, בתקשורת ובממשל. מאמינים בכוחנו וביכולותינו לשנות ולהשפיע ורואים את כולכם כשותפינו לעשייה זו.

דוח סיכום פעילות שנת 2014