• bizchut

מסכמים 20 שנות פעילות 2012-1992


20 שנה של זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות. 20 שנה של שינוי חברתי. 20 שנה של פריצות דרך, הבקעות סדקים בחומה, פעילות שטח ובעיקר אמונה – אמונה ברוח האדם. אמונה ביכולת של כל אדם עם וללא מוגבלות להשפיע ולחולל שינוי,.ובחובתה של החברה הישראלית להירתם לכך.

החוברת שלפניכם, שהופקה במיוחד לשנת ה-20 של בזכות, כוללת סקירה של שני העשורים האחרונים. מה היו נקודות השיא בקידום זכויות אנשים עם כל סוגי המוגבלות בחברה הישראלית. כל הישג שכזה, כל "שיא" הוא פרי עבודה מאומצת ויסודית של שנים, מחשבה פתוחה וחדשנית, ועבודה עם שותפים, בישראל ובזירה הבינלאומית. מאז תחילת דרכה השכילה בזכות ללוות מחשבה פורצת דרך, רדיקלית וחופשית, בעבודה מקצועית ובלתי מתפשרת באיכויותיה. אתם שותפינו לעשייה הזו. כל אחד בדרכו מסייע לקידום המטרה הגדולה, בחזית או מאחורי הקלעים, בפעילות שטח או בקבלת החלטות, בתרומה ותמיכה, ובכל דרך אחרת. זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות מומשו ונוצרו בזכותכם. ועל כך – תודה.

דוח סיכום 20 שנות פעילות בין השנים 1992-2012