• bizchut

בג"צ 5723/12 פלוני נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים


עתירה כנגד היעדר שירותי דיור לאנשים סיעודיים צעירים אשר נאלצים להתגורר במחלקות סיעודיות גריאטריות.

#דיורבקהילה