• bizchut

בג"צ 1596/12 בזכות נ' משרד הרווחה


עתירה בדבר הזכות של אנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית להתגורר במסגרות שאינן אשפוזיות אלא במסגרות דיור חוץ ביתי.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן


0 views