• bizchut

עמ"נ (י-ם) 27330-01-11 בזכות נ' אסף מרקר


המערער ביקש כי יכירו בו כחבר קיבוץ. 'בזכות' ביקשה להצטרף לדיון כידיד בית המשפט, כדי לעמוד על זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון זכויות בתנאי קבלה כחברי קיבוץ מן המניין וכן על איסור הפלייתם בקבלה לחברות על רקע מוגבלותם. הבקשה נדחתה מהטעם שהמערער יוכל להתקבל כחבר קיבוץ בהליך הקבוע בתקנון, לכאורה כאדם 'רגיל'.

#שונות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן