• bizchut

עמ"נ (י-ם) 27330-01-11 בזכות נ' אסף מרקר


המערער ביקש כי יכירו בו כחבר קיבוץ. 'בזכות' ביקשה להצטרף לדיון כידיד בית המשפט, כדי לעמוד על זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון זכויות בתנאי קבלה כחברי קיבוץ מן המניין וכן על איסור הפלייתם בקבלה לחברות על רקע מוגבלותם. הבקשה נדחתה מהטעם שהמערער יוכל להתקבל כחבר קיבוץ בהליך הקבוע בתקנון, לכאורה כאדם 'רגיל'.

#שונות