• bizchut

בג"ץ 11 קונסטנטין גרנובסקי נ' שר הפנים, "בזכות" הצטרפה כידיד בית המשפט


מדובר בערעור בעניין זכותם של אנשים עם מוגבלות לשיוויון זכויות באשר למימוש זכות לקבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק האזרחות וכן לקבל אשרת עולה מכוח חוק השבות, על כל הזכויות הנלוות לכך, לרבות הזכות לבריאות. וכן, באיסור הפליה על רקע בקבלת אזרחות על רקע מוגבלות.

#שונות