• bizchut

ס"ע (ת"א) 8965-07-11 פלונית נ' מדינת ישראל


עתירה על הזכות של ילדים חולים עם צרכים מיוחדים הנמצאים במהלך חלק ניכר מהשנה בביתם לקבל שירותי חינוך מיוחד בבית. בית המשפט המחוזי קבע כי העותרת זכאית לקבל בביתה בשינויים המחייבים את סל שירותי החינוך כפי שנקבע בחוק לחינוך מיוחד, בהתאם למגבלותיה ולצרכיה, ובהתאם לתוכנית הלימודים הקבועה במסגרת החינוך שאליה שובצה ע"י ועדת ההשמה. הוגש ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי, כאשר לבסוף הצדדים הגיעו לפשרה, ובית משפט העליון נתן תוקף להסכם הפשרה.

העתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי

פסק הדין של בית המשפט המחוזי פסק הדין של בית המשפט העליון

#חינוך

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן