• bizchut

בג"צ 1989/11 פלוני נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים


עתירה פרטנית בדבר הזכות של אדם עם מוגבלות תחת אפוטרופסות המתגורר במוסד להגיש ערר על החלטה של ועדת אבחון להשאירו במוסד על אף רצונו לעבור לדיור בקהילה.

העתירה פסק הדין

#דיורבקהילה

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן