• bizchut

בג"צ 1989/11 פלוני נ' משרד הרווחה והשירותים החברתיים


עתירה פרטנית בדבר הזכות של אדם עם מוגבלות תחת אפוטרופסות המתגורר במוסד להגיש ערר על החלטה של ועדת אבחון להשאירו במוסד על אף רצונו לעבור לדיור בקהילה.

העתירה פסק הדין

#דיורבקהילה