• bizchut

בג"ץ 2815/11 בזכות נ' משרד הבריאות


בעקבות חשיפת הזנחה והתעללות במוסד אילנית, הגישה "בזכות" עתירה להפסקת ההתקשרות של משרד הבריאות עם מוסד אילנית וכן בקשה להתיר ל"בזכות" לקיים ביקורות פתע במקום.

פסק הדין

#אלמיסוד