• bizchut

סק"כ (ארצי) 51/09 "סאוט אלעאמל" להגנת זכויות העובדים והמובטלים נ' שר התעשיה המסחר


דובר על הפליה פסולה על רקע גיל. תביעה זו עוסקת בשינוי ההסכם הקיבוצי לעניין הסדר פנסיוני צו ההרחבה לעניין הגיל. ביה"ד דחה תביעות נגד קביעת גיל מינימום לתחולת הסדר פנסיית חובה בהסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק ובצו ההרחבה שהוצא מכוחו, הן על הסף והן לגופן משלא הוכח כי קביעת גיל מינימום נגועה בהפליה, ואין הצדקה כי ביה"ד יורה על ביטול קביעת גילאי מינימום או שינויה.

לקריאת כתב התביעה לחצו כאן לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#תעסוקה