• bizchut

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), 2005


הצעת חוק ממשלתית שהיא פרי עבודה משותפת בין משרד המשפטים לבזכות. החוק מבוסס על נסיון שהצטבר במחלקה הקהילתית של בזכות בעקבות חסמים בהגשת כתבי אישום וניהול תיקים בבית משפט כאשר אחד מבעלי הדין היה אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית. החוק מסדיר את ההנגשה של הליכים פליליים החל מהחקירה המשטרתית וכלה בהליכים בבית המשפט. החוק הישראלי היה ראשון מסוגו בעולם ובהשראתו נוסח סעיף 13 לאמנת האו"ם שמכיר בזכות לנגישות לצדק.

הצעת חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית)

#נגישות #נגישותלצדק

Recent Posts

See All

תקנות הנגישות

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך הוקמה תת-ועדה בראשות חה"כ אי