• bizchut

4953/02 פלונים - ב"כ עו"ד טלי גל, עו"ד שרון אברהם-ויס נגד ממשלת ישראל


עתירה לבטלות סעיף 7(4) לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו- 2003), התשס"ב – 2002, אשר מתקן את חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי") באופן המתנה את גובה קצבאות הילדים המשולמות עבור ילדים מתחת לגיל 18 על ידי הביטוח הלאומי, בשירות בטחוני ובכך מפלה ילדים שהוריהם או אחיהם לא שירתו שירות בטחוני.

לקריאת העתירה לחצו כאן

#שונות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן