• bizchut

351/01 גולן המבורגר ובזכות נ' בית הדין הארצי לעבודה והמוסד לביטוח לאומי


עניינה של עתירה זו בבקשה לגמלת נכות לתושב חוזר. ניתן צו על תנאי. הצדדים הגיעו לידי הסכמה לאחר שבעקבות העתירה יזם המוסד לביטוח לאומי הליך לתיקון החוק וביום 23.07.2002 תוקן סעיף 196 לחוק הביטוח הלאומי באופן שהעותר ואחרים כמוהו זכאים לגמלת נכות.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#שונות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן