• bizchut

חוק זכויות נפגעי עבירה, 2001


חוק אשר מסדיר את זכויותיהם של נפגעי עבירה בהליך הפלילי הכוללות את הזכות לקבל מידע, לעיין בכתב האישום, להיות נוכח בדיון ולהשמיע את עמדתו לעניין הסדרי טיעון בתיק. בזכות היתה פעילה בהבטחת הזכות להתאמת המידע הניתן לנפגע עבירה שהוא אדם עם מוגבלות.

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירות בהליך פלילי

חוק זכויות נפגעי עבירה

#נגישות